12:32 01/12/2012

Vietinbank muốn điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2012

Hà Anh

14/12 là ngày đăng ký cuối cùng để Vietinbank lấy ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh doanh năm 2012

Năm 2012, VietinBank dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt 9.000 tỷ đồng.<br>
Năm 2012, VietinBank dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt 9.000 tỷ đồng.<br>
Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - VietinBank (mã CTG-HOSE) vừa thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 
Theo đó, Vietinbank sẽ xin ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh doanh năm 2012. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 14/12/2012. Thời gian thực hiện lấy ý kiến dự kiến từ ngày 19/12 đến ngày 28/12.

Được biết, cổ đông của VietinBank đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 với tổng tài sản đạt 550.000 tỷ đồng; vốn điều lệ đạt 30.000 tỷ đồng; tổng nguồn vốn huy động đạt 500.000 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay và đầu tư đạt 520.000 tỷ đồng. Dư nợ cho vay đạt 343.000 tỷ đồng; đầu tư đạt 177.000 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu dưới 3%; lợi nhuận trước thuế đạt 9.000 tỷ đồng, cổ tức dự kiến 16%.

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2012, lợi nhuận trước thuế của Vietinbank đạt 6.281 tỷ đồng, hoàn thành gần 70% kế hoạch năm 2012 và lợi nhuận sau thuế 4.827 tỷ đồng.

Trước đó, Vietcombank cũng công bố chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh doanh năm 2012. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 30/11/2012. Thời gian thực hiện lấy ý kiến dự kiến là ngày 10/12/2012.