12:13 08/05/2014

VietinBank thông báo trả cổ tức năm 2013 bằng tiền

P.V

VietinBank thông báo tới toàn thể quý cổ đông của VietinBank về việc trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt

Khách hàng giao dịch tại Vietinbank.<br>
Khách hàng giao dịch tại Vietinbank.<br>
Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo tới toàn thể Quý cổ đông của VietinBank về việc trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt.

Cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam.

-  Mã chứng khoán: CTG.

- Mã ISIN: VN000000CTG7.

- Loại chứng khoán: (1) Cổ phiếu phổ thông chuyển nhượng tự do;

                                 (2) Cổ phiếu phổ thông chuyển nhượng có điều kiện.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 23 tháng 5 năm 2014.

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 06 tháng 6 năm 2014.

- Địa điểm thực hiện:

• Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

• Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, địa chỉ: 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 06/6/2014 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

- Khấu trừ và nộp thuế vào ngân sách Nhà nước đối với thu nhập cá nhân từ việc trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt: Cổ tức (lợi tức cổ phần) năm 2013 chi trả cho cổ đông là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú theo danh sách chốt ngày 23/5/2014 sẽ được Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam khấu trừ thuế và nộp thuế theo quy định.

Mọi thông tin liên quan đến việc trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Tổ Quan hệ Nhà đầu tư theo số máy: 04 39413622; Fax: 04 39416431 hoặc gửi Email theo địa chỉ investor@vietinbank.vn.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                                                                      CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thắng

(Nguồn: Vietinbank)