10:15 18/08/2011

VietinBank triển khai sản phẩm “Tiền gửi ưu đãi lãi vay”

Nhật Nam

Ngân hàng Công thương (VietinBank) triển khai sản phẩm “Tiền gửi ưu đãi lãi vay”, với mục tiêu ổn định và tăng trưởng nguồn vốn

Số tiền VietinBank cho vay tối thiểu theo sản phẩm này là 50 triệu VND, lãi suất cho vay được ưu đãi so với lãi suất cho vay thông thường.
Số tiền VietinBank cho vay tối thiểu theo sản phẩm này là 50 triệu VND, lãi suất cho vay được ưu đãi so với lãi suất cho vay thông thường.
Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) vừa triển khai sản phẩm “Tiền gửi ưu đãi lãi vay”, với mục tiêu ổn định và tăng trưởng nguồn vốn.

Đây là hình thức kết hợp giữa sản phẩm tiền gửi với sản phẩm cho vay bằng VND.

Sản phẩm này dành cho khách hàng có tiền gửi tiết kiệm thông thường trả lãi sau; tiền gửi tiết kiệm lãi suất thả nổi; tiền gửi có kỳ hạn ; tiền gửi đầu tư- lãi suất thả nổi; giấy tờ có giá do VietinBank phát hành với số tiền gửi tối thiểu là 2.000 đơn vị ngoại tệ (USD, EUR) hoặc 50 triệu đồng; cá nhân, doanh nghiệp vay vốn bằng VND tại VietinBank để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh, dịch vụ, đầu tư phát triển.

Theo đó, số tiền VietinBank cho vay tối thiểu là 50 triệu VND, lãi suất cho vay được ưu đãi so với lãi suất cho vay thông thường. Mức ưu đãi lãi suất không vượt quá 3%/năm (trường hợp khách hàng cam kết duy trì tiền gửi bằng ngoại tệ) và 5% /năm (trường hợp khách hàng cam kết duy trì tiền gửi bằng VND).

Thời gian  ưu đãi được tính theo thời gian cam kết duy trì tài khoản tiền gửi nhưng không vượt quá ngày kết thúc tài khoản tiền vay được ưu đãi. Không áp dụng cho các khoản tiền gửi được cầm cố để vay vốn. Tài khoản tiền gửi của tổ chức chỉ sử dụng để ưu đãi cho tài khoản vay của chính tổ chức đó. Riêng tài khoản tiền gửi của cá nhân được dùng ưu đãi cho tài khoản vay của tổ chức hoặc cá nhân.