16:21 26/04/2016

Viettel Global tính giảm lãi năm 2016

Thủy Diệu

Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel chỉ đặt mục tiêu lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 51,4 triệu USD, bằng 90% năm 2015

Tại đại hội đồng cổ đông sáng 26/4/2016, hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel đã trình phương án tăng vốn điều lệ thêm 8.000 tỷ đồng thông qua hình thức chào bán cổ phiếu cho Tập đoàn Viettel.
Tại đại hội đồng cổ đông sáng 26/4/2016, hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel đã trình phương án tăng vốn điều lệ thêm 8.000 tỷ đồng thông qua hình thức chào bán cổ phiếu cho Tập đoàn Viettel.
Tại đại hội đồng cổ đông sáng nay (26/4), Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global) cho biết sẽ chỉ đặt mục tiêu lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 51,4 triệu USD, bằng 90% năm 2015.

Viettel Global lý giải mức lợi nhuận năm 2016 giảm so với 2015, là do Viettel Global tiếp tục chiến lược mở rộng thị trường, tăng lợi thế quy mô, nhằm tạo điều kiện thúc đẩy lĩnh vực nghiên cứu sản xuất của Tập đoàn Viettel.

Đặc biệt, trong đó, Viettel sẽ triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng ở Myanmar.
 
Viettel Global cũng đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng thị trường, tăng trưởng mạnh về thuê bao với 8,35 triệu khách hàng mới, nâng lũy kế tổng thuê bao tại thị trường nước ngoài lên gần 25 triệu, tăng trưởng 50%.

Mục tiêu tổng doanh thu là gần 1,5 tỷ USD cho 8 thị trường (trừ Việt Nam và Peru), tăng trưởng 12,4%. Viettel Global cũng đặt mục tiêu mở thêm 1-2 thị trường mới trong năm 2016.

Tại đại hội trên, hội đồng quản trị công ty cũng trình phương án tăng vốn điều lệ thêm 8.000 tỷ đồng thông qua hình thức chào bán cổ phiếu cho Tập đoàn Viettel.

Đây là hoạt động bổ sung hoàn thiện cho chủ trương tăng 10.000 tỷ vốn đã được duyệt từ năm 2015, nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng đầu tư các thị trường lớn trong năm 2016 của tổng Công ty.

Theo báo cáo tài chính năm 2015, tổng doanh thu từ hoạt động đầu tư quốc tế của Viettel Global tăng 9% đạt gần 1,4 tỷ USD. Tổng số thuê bao lũy kế của Viettel Global đã đạt 16,5 triệu khách hàng, tăng trưởng 27%.

Doanh nghiệp này đề xuất chia cổ tức ở mức 10% bằng tiền mặt.

Về lợi nhuận năm 2015, Viettel Global vẫn duy trì lãi gần 58 triệu USD trước thuế.