13:53 07/06/2011

Viettel Post sẽ lên sàn Hà Nội

M.Chung

Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu trên sàn Hà Nội

Năm 2010, doanh thu của Viettel Post đạt 432.095 tỷ đồng.
Năm 2010, doanh thu của Viettel Post đạt 432.095 tỷ đồng.
Đại hội cổ đông đã nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Thông tin trên vừa được đưa ra tại đại hội cổng đông thường niên năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của Viettel Post.

Theo báo cáo tại đại hội, năm 2010, doanh thu của Viettel Post đạt 432.095 tỷ đồng, tăng 38,55% so với năm 2009 và lợi nhuận trước thuế là 20.130 tỷ đồng, tăng 40%.

Với mức lợi nhuận trên, đại hội đã thông qua phương án chi trả cổ tức cho các cổ đông là 15%/cổ phần, hoàn thành chỉ tiêu đề ra và tăng so với năm 2009 (12,8%/cổ phần).

Viettel Post cho biết, năm 2010, nền kinh tế thế giới còn chưa phục hồi, trong nước gặp nhiều khó khăn nên đã ảnh hưởng đến thị trường chuyển phát nhanh khiến cho lợi nhuận dịch vụ giảm.

Trong năm 2010, công ty đã đầu tư hệ thống công nghệ thông tin trên 2,5 tỷ đồng để đưa công nghệ vào phục vụ sản xuất kinh doanh, quản lý chất lượng, mở rộng mạng lưới chuyển phát đến 90% tuyến huyện trên toàn quốc, trở thành doanh nghiệp có mạng lưới độc lập đứng thứ hai tại Việt Nam.

Tại đại hội thường niên, Viettel Post đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu doanh thu đạt 536,716 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 21,133 tỷ đồng tăng tương ứng gần 25% và 33% so với năm 2010, cổ tức trên mỗi cổ phiếu là 15%.