16:03 15/03/2010

VIG và BCC trả cổ tức bằng tiền

N.Anh

VIG và BCC trả cổ tức năm 2009 với tỷ lệ lần lượt là 7,5% và 10%

Trung tâm Lưu ký vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức bằng tiền của VIG và BCC.

* Ngày 23/3/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam (mã VIG-HNX).

Theo đó, ngày 12/4/2010, VIG sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 7,5%/mệnh giá

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - tầng 3 - 4, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu VIG vào những ngày 22/3, 23/3 và 24/3/2010.

* Ngày 24/3/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (mã BCC-HNX).

Theo đó, ngày 10/5/2010, BBC sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phần (1 cổ phần được nhận 1.000 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán thống kê tài chính - Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn - phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu BCC vào những ngày 23, 24 và 25/3/2010.