08:03 07/06/2007

Vinachem sẽ cổ phần hóa 8 doanh nghiệp

H.Xuân

Tổng công ty Hóa chất Việt Nam (Vinachem) sẽ cổ phần hoá 8 doanh nghiệp và thành lập mới các công ty cổ phần

Theo phương án sắp xếp lại doanh nghiệp Việt Nam thuộc Tổng công ty Hóa chất Việt Nam (Vinachem) giai đoạn 2007-2010 đã được điều chỉnh, Vinachem sẽ cổ phần hoá 8 doanh nghiệp và thành lập mới các công ty cổ phần.

Đồng thời, năm 2010 sẽ thực hiện cổ phần hóa công ty mẹ - Vinachem.

Theo phương án, 2 doanh nghiệp sẽ cổ phần hóa trong năm 2007 (Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển và Công ty Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao), 3 doanh nghiệp cổ phần hóa trong năm 2008 (Công ty Phân bón Bình Điền, Công ty Phân bón miền Nam, Công ty TNHH Một thành viên Hóa chất cơ bản miền Nam), 3 doanh nghiệp sẽ cổ phần hóa trong năm 2009-2010 (Công ty Hơi kỹ nghệ que hàn, Công ty TNHH Một thành viên Apatit Việt Nam và Công ty TNHH Một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc).

Đối với những công ty đã thực hiện cổ phần hóa, Hội đồng Quản trị Vinachem sẽ quyết định việc bán bớt hoặc đầu tư bổ sung vốn vào các công ty cổ phần này.

Thủ tướng Chính phủ giao Hội đồng Quản trị Vinachem quyết định và chịu trách nhiệm về việc chuyển Công ty Phân bón Bình Điền, Công ty Phân bón miền Nam và Công ty Hơi kỹ nghệ que hàn sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con theo quy định hiện hành.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã đồng ý thành lập 2 công ty cổ phần là Công ty Cổ phần Phân bón DAP và Công ty Cổ phần Tài chính Hóa chất, trong đó công ty mẹ - Tổng Vinachem giữ cổ phần chi phối.