17:12 04/09/2008

Vinaconex được phát hành hơn 50 triệu cổ phiếu ra công chúng

Nguyệt Anh

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận về nguyên tắc cho Vinaconex được chào bán 50.014.850 cổ phiếu ra công chúng

Ngày 3/9/2008, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận về nguyên tắc việc đăng ký chào bán 50.014.850 cổ phiếu ra công chúng của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex).

Tuy nhiên, để hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng, Vinaconex phải chỉnh sửa bản cáo bạch trong đó bổ sung giải trình về các khoản ngoại trừ của kiểm toán trong Báo cáo kiểm toán năm 2007 theo nội dung Công văn số 2428CV/VC-TCKH ngày 13/08/2008; Bổ sung báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2008;

Gửi cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước 6 bản báo cáo chính thức để Uỷ ban chấp thuận trước khi cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu;

Trong thời hạn ít nhất 7 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu, Vinaconex phải công bố Bản thông báo phát hành trên 3 số liên tiếp của một tờ báo điện tử hoặc báo viết theo quy định tại Thông tư số 17/2007/TT-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài chính.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, Vinaconex phải báo cáo kết quả đợt chào bán cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước kèm theo xác nhận của Ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được trong đợt chào bán theo quy định.