11:23 16/07/2007

Vinamilk giải trình việc mua bán cổ phần ưu đãi của người lao động

M.Kiều

Công ty khẳng định không lấy cổ phần của người lao động để “đối ngoại” và “rút ruột” cổ phiếu ưu đãi dành cho nông dân

Phía Vinamilk xác nhận là có chuyện mua lại cổ phiếu ưu đãi của nông dân cũng như sử dụng một phần cổ phiếu của người lao động để bán cho các cán bộ hưu trí của công ty và cho một số đối tượng khác ngoài công ty.
Phía Vinamilk xác nhận là có chuyện mua lại cổ phiếu ưu đãi của nông dân cũng như sử dụng một phần cổ phiếu của người lao động để bán cho các cán bộ hưu trí của công ty và cho một số đối tượng khác ngoài công ty.
Theo giải trình của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) với Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, Vinamilk khẳng định không có chuyện công ty lấy cổ phần của người lao động để “đối ngoại” và “rút ruột” cổ phiếu ưu đãi dành cho nông dân.

Tuy nhiên, phía Vinamilk xác nhận là có chuyện mua lại cổ phiếu ưu đãi của nông dân cũng như sử dụng một phần cổ phiếu của người lao động để bán cho các cán bộ hưu trí của công ty và cho một số đối tượng khác ngoài công ty. Theo Vinamilk, việc này được công ty tiến hành công khai minh bạch.

Cũng theo giải trình về việc mua lại cổ phiếu ưu đãi mà công ty dành cho người nông dân, Vinamilk cho rằng, trong phương án cổ phần hóa, công ty có ban hành quy chế bán cổ phiếu ưu đãi cho người cung cấp nguyên liệu, nông dân chăn nuôi bò sữa với tổng số tiền 40 tỷ đồng, chiếm 2,66%. Tuy nhiên, do khó khăn về mặt tài chính (dù đã được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ cho vay tiền), nhưng các hộ nông dân vẫn chỉ mua hết 2,366% vốn điều lệ so với 2,66% như trên.

Số còn lại, công ty đã dùng quỹ phúc lợi mua theo giá sàn số cổ phiếu còn lại sau khi đã xác định số lượng cổ phiếu bán ra bên ngoài và đã nộp tiền đầy đủ về Quỹ hỗ trợ và sắp xếp doanh nghiệp nhà nước của Bộ Tài chính. Số cổ phiếu này đang được ghi nhận thuộc sổ cổ đông Quỹ phúc lợi.

Việc mua lại số cổ phiếu còn dư trên được căn cứ theo Phần IV Điều 1.3, Thông tư số 76/2002/TT-BTC ngày 09/9/2002 của Bộ Tài chính.

Còn việc sử dụng cổ phiếu của cán bộ công nhân viên bán cho cán bộ hưu trí và các đối tượng khác ngoài công ty, theo lý giải của Vinamilk là do cán bộ công nhân viên đã tự nguyện nhường một phần số cổ phiếu hợp pháp của mình cho cán bộ công nhân viên hưu trí, cán bộ công nhân viên các cơ quan chức năng và các đối tác kinh doanh có liên quan đã có sự hỗ trợ lớn đối với doanh nghiệp này (10% trên tổng số cố phần mà cán bộ công nhân viên được mua bằng mệnh giá, tức chiếm 1,112% vốn điều lệ).

Theo số liệu do Vinamilk (mã chứng khoán VNM-HOSTC) công bố, công ty đã bán cho cán bộ công nhân viên hưu trí 21.800 cổ phiếu, chiếm 0,15% vốn điều lệ, bán cho cán bộ công nhân viên của các đơn vị liên doanh với Vinamilk (Liên doanh Bình Định, Công ty Cổ phần Sữa Sài Gòn) 23.630 cổ phiếu, chiếm 0,16% vốn điều lệ và bán cho đối tác bên ngoài 49.250 cổ phiếu, chiếm 0,33% vốn điều lệ.