03:21 20/03/2011

Vinamilk tính hủy kế hoạch niêm yết cổ phiếu ở nước ngoài

Hà Anh

Vinamilk xin ý kiến cổ đông hủy kế hoạch niêm yết cổ phiếu ở nước ngoài và thay bằng phương án phát hành trong nước

Phiên đấu giá cổ phần lần đầu của Vinamilk tại HOSE.
Phiên đấu giá cổ phần lần đầu của Vinamilk tại HOSE.
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk, mà chứng khoán: VNM) xin ý kiến cổ đông hủy kế hoạch niêm yết cổ phiếu ở nước ngoài và thay bằng phương án phát hành trong nước.

Ngày 25/3 này, Vinamilk tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2011. Một nội dung trình đại hội lần này là việc hủy niêm yết cổ phiếu ở nước ngoài, thay bằng phương án phát hành trong nước và tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

Vinamilk cho biết, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 31/3/2007 cho phép Công ty phát hành và niêm yết 5% vốn điều lệ ra thị trường nước ngoài (dự kiến tại Singapore). Tuy nhiên, sau thời gian nghiên cứu và xem xét, cũng như từ những đề xuất của cổ đông, nhà đầu tư trong và ngoài nước thì kế hoạch trên là chưa phù hợp.

Xét tình hình thị trường hiện nay, Vinamilk trình đại hội đồng cổ đông xem xét việc hủy bỏ nội dung niêm yết tại thị trường nước ngoài và thay bằng phương án phát hành trong nước.

Số lượng phát hành dự kiến là 10,7 triệu cổ phiếu, tương đương với 3% vốn điều lệ, theo hình thức phát hành riêng lẻ, qua đó tăng tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài từ 46% lên 49%.

Vinamilk đề nghị đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt phương án phát hành, giá khởi điểm, thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục cũng như niêm yết cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE).

Dự kiến việc thực hiện tăng vốn điều lệ liên quan được thực hiện trong thời gian không quá 31/12/2012.

Ngoài ra, căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại và dự kiến tình hình thị trường, Hội đồng Quản trị Vinamilk dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2011 với tổng doanh thu 20.560 tỷ đồng (tăng trưởng 27,8%); lợi nhuận trước thuế là 4.300 tỷ đồng và sau thuế là 3.568 tỷ đồng (lần lượt tăng 27,7% và 26%, đã có yếu tố ngoại trừ).

Vinamilk cho biết, riêng lợi nhuận năm 2011 sẽ không còn các khoản thu nhập khác và thu nhập tài chính (885 tỷ đồng trong năm 2010); trong khi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp bình quân năm 2010 là 15,4%, còn năm 2011 tăng lên 16,6%.