07:14 19/05/2007

Vincom lùi thời hạn đấu giá cổ phiếu

L.Hương

Đại diện của Vincom chưa tiết lộ về lý do khách quan khiến cuộc đấu giá không thể diễn ra theo đúng kế hoạch như đã định

Ngày 17/5/2007, Công ty Cổ phần Vincom chính thức gửi văn bản lên Ủy ban Chứng khoán xin lùi thời gian tổ chức bán đấu giá 5 triệu cổ phiếu ra công chúng đến ngày 3/7/2007, thay vì ngày 6/6/2007 như đã công bố.

Đại diện của Vincom chưa tiết lộ về lý do khách quan khiến cuộc đấu giá không thể diễn ra theo đúng kế hoạch như đã định.

Cùng với việc xin lùi thời hạn đấu giá, Vincom cũng đề nghị Ủy ban Chứng khoán cho lùi thời gian hoàn tất việc phân phối chứng khoán đến ngày 09/08/2007.

Được biết, ngày 9/4/2007, Vincom đã được Ủy ban Chứng khoán cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 85/ĐKCB và đã lên kế hoạch tổ chức đấu giá vào ngày 6/6/2007 tại sàn Tp.HCM.