21:44 20/03/2010

VIP tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền

Huyền Thương

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo ngày 31/3/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức của VIP

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo ngày 31/3/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco (mã VIP-HOSE).

Theo đó, ngày 20/4, VIP sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 6%/cổ phiếu - 600 đồng/cổ phiếu.
 
Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
 
Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco - 37 Phan Bội Châu, Hồng Bàng, Hải Phòng.
 
Trung tâm lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu VIP vào những ngày 30/3, 31/3, và 1/4/2010.