18:00 01/02/2009

VIP và IMP công bố kết quả kinh doanh năm 2008

N.Anh

VIP và MIP vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế năm 2008

Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 của VIP lỗ 2,07 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 lãi 77,87 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 của VIP lỗ 2,07 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 lãi 77,87 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco (VIP-HOSE) và Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (IMP) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2008.

Cụ thể: doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của VIP trong quý 4 đạt 235,93 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 1.250,1 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 lỗ 2,07 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 77,87 tỷ đồng.

Theo giải trình của VIP, trong quý 4/2008 các lĩnh vực kinh doanh chính của công ty vẫn diễn ra theo kế hoạch. Tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế quý 4 lỗ so với quý 3 năm 2008 (quý 3 lãi 29,18 tỷ đồng), là do công ty quyết toán chi phí sửa chữa định kỳ tàu Petrolimex 3 là 18,3 tỷ đồng; trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn là 15,547 tỷ đồng và lỗ do chênh lệch tỷ giá về khoản vay dài hạn đầu tư tàu Petrolimex 6 và Petrolimex 10 có gốc vay ngoại tệ (USD) là 29,85 tỷ đồng.

Trong khi đó, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của IMP quý 4/2008 đạt 172,43 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 561,84 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 4/2008 đạt 15,49 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 62,23 tỷ đồng - lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 5.338 đồng.

Theo giải trình của IMP, doanh thu quý 4/2008 tăng 61,89 tỷ đồng - tương đương 56% so với quý 3/2008, là do công ty phải đẩy mạnh bán hàng, chuyển nhượng quyền đối tác lấy hàng bù cho quý 3 để đạt kế hoạch doanh số cả năm như đã đề ra.

Bên cạnh đó, chi phí khuyến mại, quảng cáo của công ty tăng 7,75 tỷ đồng - tương ứng 22,48% so với quý 3/2008 và công ty đã trích lập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư chính (cổ phiếu dài hạn) là 3,595 tỷ đồng.