12:27 15/09/2007

VIPCO mua thêm 2 tàu chở dầu

Hoài Vũ

Vốn điều lệ mới của VIPCO sẽ tăng lên 600 tỷ đồng để nhằm tài trợ vốn dự án đầu tư 2 tàu chở dầu sản phẩm và hoá chất

Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO (mã VIP-HOSE) sphát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 600 tỷ đồng.

Theo đó, VIPCO sẽ phát hành 17.880.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu bằng hình thức thực hiện quyền theo tỷ lệ 50:21 (sở hữu 50 cổ phiếu cũ được mua 21 cổ phiếu phát hành thêm) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền và số cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện phân phối theo nguyên tắc không thuận lợi hơn so với các cổ đông hiện hữu.

Với vốn điều lệ hiện tại hơn 421 tỷ đồng, sau đợt phát hành này, vốn điều lệ mới của VIPCO sẽ tăng lên 600 tỷ đồng để nhằm tài trợ vốn dự án đầu tư 2 tàu chở dầu sản phẩm và hoá chất 16.500 DWT.