09:20 30/08/2007

VIPCO phát hành trái phiếu

Hoàng Lộc

VIPCO sẽ phát hành trái phiếu công ty (bằng nội tệ và ngoại tệ) để đảm bảo nguồn vốn đối ứng cho các dự án

Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO vừa thống nhất một số nội dung quan trọng, trong đó có nội dung liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu (vốn gây xôn xao trong dư luận thời gian qua) và chủ trương phát hành trái phiếu công ty.

Hội đồng Quản trị đã thống nhất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với việc hủy bỏ phương án phát hành 17.880.000 cổ phiếu tăng vốn đã được Đại hội cổ đông thông qua vào tháng 6/2007 bằng phương án mới.

Theo đó, số lượng cổ phiếu phát hành vẫn là 17.880.000 cổ phiếu, vốn điều lệ sau phát hành 600 tỷ đồng, với mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành để tài trợ vốn cho dự án đầu tư 2 tàu chở dầu sản phẩm và hóa chất 16.500 DWT. Đối với dự án đầu tư 1 tàu chở dầu sản phẩm 37.000-47.000 DWT, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn cỡ tàu phù hợp và hiệu quả.

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị cũng thông qua chủ trương phát hành trái phiếu công ty (bằng nội tệ và ngoại tệ) để đảm bảo nguồn vốn đối ứng cho các dự án, thống nhất thay đổi mô hình tổ chức quản lý của dự án đầu tư tàu nhựa đường và hóa chất là thành lập Công ty Cổ phần Vận tải nhựa đường và hóa chất. Tỷ lệ tham gia góp vốn của Công ty là 30% vốn điều lệ.

Ngoài ra, Hội đồng Quản trị cũng thực hiện các thủ tục pháp lý với Bộ Công thương về việc đóng 2 tàu chở dầu sản phẩm và hóa chất 25.000 - 28.000DWT và đàm phán với đối tác để ký hợp đồng đóng mới, chọn ngân hàng tài trợ vốn và bảo lãnh thanh toán...