10:06 14/04/2009

VIS trả cổ tức 15% bằng tiền

N.Anh

Ngày 14/5, VIS sẽ trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 15%/mệnh giá - 1.500 đồng/cổ phần

Ngày 14/5/2009, VIS sẽ trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 15%/mệnh giá.
Ngày 14/5/2009, VIS sẽ trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 15%/mệnh giá.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 24/4/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thép Việt Ý (VIS-HOSE).

Theo đó, ngày 14/5/2009, VIS sẽ trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 15%/mệnh giá - 1.500 đồng/cổ phần.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thép Việt Ý - Khu công nghiệp Phố Nối A, Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán VIS vào các ngày 23/4, 24/4 và 27/4/2009.

Trước đó, đại hội cổ đông của công ty đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 với các chỉ tiêu như: giá trị sản xuất kinh doanh đạt 1.704 tỷ đồng; doanh thu đạt 1.622 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 25,34, chia cổ tức dự kiến 12%.