10:04 24/09/2007

Vitranschart bán hết cổ phần

H.Vũ

Toàn bộ số cổ phần của Vitranschart được mua với giá bình quân 21.485 đồng/ cổ phần, cao hơn so với giá khởi điểm 6.485 đồng/cổ phần

Giao diện website của Vitranschart.
Giao diện website của Vitranschart.
Ngày 21/9, đã diễn ra phiên đấu giá 13.752.300 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) của Công ty Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart).

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, toàn bộ số cổ phần Vitranschart được mua với giá bình quân 21.485 đồng/cổ phần, cao hơn so với giá khởi điểm 6.485 đồng/cổ phần.

Giá đấu thành công cao nhất đạt 36.000 đồng/cổ phần, giá đấu thành công thấp nhất là 19.600 đồng/cổ phần.

Có 812 nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá gồm 25 tổ chức và 787 cá nhân. Tổng số nhà đầu tư trúng giá là 469 người gồm: 16 tổ chức và 453 nhà đầu tư cá nhân.