08:28 12/05/2011

VKP được giao dịch trong 15 phút đóng cửa

Mai Anh

Giá tham chiếu của VKP vào ngày 13/05/2011 bằng giá đóng cửa của VKP vào ngày 15/4/2011 và biên độ dao động giá là +/-5% so với giá tham chiếu

Trụ sở chính Công ty VKP
Trụ sở chính Công ty VKP
Ngày 10/5/2011, Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã ký quyết định số 58/2011/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa (mã VKP-HOSE) ra khỏi diện tạm ngừng giao dịch và cho phép cổ phiếu VKP được giao dịch trở lại theo diện chứng khoán bị kiểm soát (chỉ được giao dịch trong 15 phút của đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa) kể từ ngày 13/5/2011.

Giá tham chiếu của cổ phiếu VKP vào ngày 13/05/2011 bằng giá đóng cửa của VKP vào ngày 15/4/2011 (ngày giao dịch liền trước ngày bị tạm ngừng giao dịch) và biên độ dao động giá là +/-5% so với giá tham chiếu.

Được biết, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 1/2011 của VKP đạt 50,8 tỷ đồng; lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ -1,2 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tài chính đạt 555 triệu đồng; chi phí tài chính là 5,61 tỷ đồng trong đó chi phí lãi vay là 5,59 tỷ đồng;

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -8,4 tỷ đồng; tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -8,28 tỷ đồng.