16:49 22/02/2011

VLF: Sẽ khiếu nại lên Tổng cục Thuế do vẫn bị truy thu

Hà Anh

Ban điều hành công ty tiếp tục làm văn bản khiếu nại lên Tổng cục Thuế giải quyết việc bị truy thu thuế năm 2007, 2008 hơn 31,3 tỷ đồng

Trụ sở chính của Công ty VLF.
Trụ sở chính của Công ty VLF.
Ngày 21/2, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Vĩnh Long (mã VFL-HOSE) đã thống nhất ghi ý kiến ngoại trừ trong Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán về việc truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2007 - 2008.

Ban điều hành công ty tiếp tục làm văn bản khiếu nại lên Tổng cục Thuế giải quyết vấn đề trên.

Hội đồng Quản trị sẽ xin ý kiến Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 hướng giải quyết về nguồn tài chính và hướng xử lý việc truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2007-2008 (trong trường hợp đơn khiếu nại, khiếu kiện của công ty không được giải quyết).

Được biết, Cục thuế Vĩnh Long vẫn giữ nguyên số thuế truy thu năm 2007 và 2008 do xác định sai ưu đãi miễn giảm là 31,3 tỷ đồng.

Công ty dự kiến chia cổ tức năm 2010 bằng tiền với tỷ lệ là 25% và kế hoạch cổ tức năm 2011 là 20%.

Trong báo cáo tài chính VLF công bố, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4/2010 đạt 277,42 tỷ đồng, lũy kế cả năm 2010 đạt 1.473,32 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4/2010 lỗ 7,613 tỷ đồng, lũy kế cả năm 2010 đạt 34,25 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong năm 2010 đạt 3.294 đồng, EPS quý 4/2010 - 732 đồng.

Năm 2010, công ty thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu đạt 2.370,2 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 60 tỷ đồng, cổ tức 20%.