18:06 21/06/2013

VMC, TCT, GRC, FDT trả cổ tức bằng tiền

Hà Anh

VMC, TCT, GRC, FDT, SMT, TCR, VTB và KST thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền

Diễn biến giá cổ phiếu VMC trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu VMC trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
VMC, TCT, GRC, FDT, SMT, TCR, VTB và KST thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền.

* Ngày 1/8/2013, Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (mã TCT-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 70%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 7.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/6/2013.

* Ngày 19/7/2013, Công ty Cổ phần Vimeco (mã VMC-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/6/2013.

* Ngày 4/7/2013, Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành (mã BRC-HOSE) trả cổ tức năm 2012 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/6/2013.

* Ngày 10/7/2013, Công ty Cổ phần Fiditour (mã FDT-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2013 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/6/2013.

* Ngày  16/7/2013, Công ty Cổ phần Vật liệu điện và viễn thông Sam Cường (mã SMT-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng) và trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (100 cổ phần được nhận 5 cổ phần mới). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/6/2013.

* Ngày 22/7/2013, Công ty Cổ phần Công nghiệp gốm sứ Taicera (mã TCR-HOSE) trả cổ tức năm 2012 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng) và phát hành 1.297.181 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:3 (100 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 26/6/2013.

* Ngày 19/7/2013, Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (mã VTB-HOSE) trả cổ tức đợt cuối năm 2012 với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/6/2013.

* Ngày 12/7/2013, CTcổ phiếu KASATI (mã KST-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/6/2013.