16:31 13/10/2010

VMD trả cổ tức 6 tháng năm 2010 bằng tiền

Hà Vy

21/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền để tạm ứng cổ tức 6 tháng năm 2010 bằng tiền của Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex (VMD)

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo 21/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 25/10 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức 6 tháng năm 2010 bằng tiền của Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex (mã VMD-HOSE).

Theo đó, ngày 15/11, VMD sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng).

Theo báo cáo tài chính bán niên 2010, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2/2010 đạt 1.435,709 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2010 đạt 3.454,165 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2/2010 đạt 5,26 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2010 đạt 10,76 tỷ đồng.