11:21 07/07/2010

VNE được chào bán hơn 31 triệu cổ phiếu

N.Anh

VNE được phép chào bán 31.721.080 cổ phiếu phổ thông với tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá là hơn 317 tỷ đồng

Ngày 2/7/2010, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Tổng công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam (mã VNE-HOSE).

Theo đó, VNE được phát hành 31.721.080 cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, trong đó, 25.376.864 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và 6.344.216 cổ phiếu trả cổ tức.
        
Trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu có hiệu lực, VNE phải thực hiện phân phối cổ phiếu theo phương án nêu trong bản cáo bạch. Tổ chức tư vấn phát hành của công ty là Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn.        
 
Được biết, VNE có vốn điều lệ 320 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại 234 Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.