15:41 13/09/2010

VNE: Lợi nhuận giảm gần 2 tỷ đồng sau soát xét

Minh Nguyệt

VNE giải trình chênh lệch lợi nhuận của báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2010 trước và sau soát xét 6 tháng 2010

Lợi nhuận VNE sau thuế trước soát xét đạt 19,02 tỷ đồng, sau soát xét còn 17,069 tỷ đồng, giảm 1,95 tỷ đồng.
Lợi nhuận VNE sau thuế trước soát xét đạt 19,02 tỷ đồng, sau soát xét còn 17,069 tỷ đồng, giảm 1,95 tỷ đồng.
Tổng công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam (mã VNE-HOSE) giải trình chênh lệch lợi nhuận của báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2010 trước và sau soát xét 6 tháng 2010.

Theo thông tin công bố, lợi nhuận sau thuế trước soát xét đạt 19,02 tỷ đồng, sau soát xét còn 17,069 tỷ đồng, giảm 1,95 tỷ đồng.

Theo VNE, có nhiều nguyên nhân dẫ đến lợi nhuận sau soát xét giảm so với trước soát xét.

Cụ thể, doanh thu giảm 922,04 triệu đồng là do điều chỉnh giảm doanh thu thực hiện nội bộ; giá vốn hàng bán giảm tương ứng là 772,63 triệu đồng; doanh thu hoạt động tài chính giảm 836,5 triệu đồng là do trên báo cáo tài chính trước soát xét có ghi nhận giá trị cổ tức các công ty con thông báo trả cổ tức bằng cổ phiếu cho kết quả hoạt động năm 2009 như: Công ty Vneco 4 là 433,44 triệu đồng, Công ty Vneco 5 là 81 triệu đồng, Công ty Cneco 8 là 321,11 triệu đồng...

Chi phí tài chính tăng 959,063 tỷ đồng là do trên báo cáo tài chính trước soát xét chưa điều chỉnh giảm khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính mà các công ty con đầu tư cổ phiếu VNE của công ty mẹ trong kỳ báo cáo. Cụ thể, điều chỉnh tăng chi phí tài chính do Công ty Cổ phần Vneco 4 hoàn nhập dự phòng là 522,97 triệu đồng, Công ty Cổ phần Du lịch Xanh Huế Vneco 406,4 triệu đồng, điều chỉnh khác là 29,7 triệu đồng.

Điều chỉnh giảm chi phí quản lý doanh nghiệp là 53,69 triệu đồng; điều chỉnh giảm thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tương ứng lợi nhuận giảm là 105,33 triệu đồng; điều chỉnh giảm thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại tương ứng lợi nhuận giảm là 130,97 triệu đồng; điều chỉnh tăng lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số là 250,35 triệu đồng do lãi, lỗ tại các công ty con hợp nhất thay đổi.

VNE cho biết, tất cả những thay đổi các chỉ tiêu đã nêu trên đã làm thay đổi lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính quý 1 và quý 2 trước soát xét. Cụ thể: quý 1/2010, lợi nhuận sau thuế  giảm 83,65 triệu đồng và quý 2/2010 lợi nhuận sau thuế giảm 1,867 tỷ đồng.