09:03 06/06/2011

VNE trúng thầu giá trị 100 tỷ đồng

Minh Hà

Đây là gói thầu số 6 Xây lắp đường dây thuộc dự án ĐZ 220kV Vũng Áng – Hà Tĩnh và mở rộng ngăn lộ tại Trạm Hà Tĩnh.

Công ty dự kiến lợi nhuận sau thuế đạt 64,228 tỷ đồng trong năm 2011.
Công ty dự kiến lợi nhuận sau thuế đạt 64,228 tỷ đồng trong năm 2011.
Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (mã VNE-HOSE) thông báo công ty đã trúng thầu xây lắp 2 lô thầu (lô 6.2 và lô 6.4) với giá trị trúng thầu là 100 tỷ đồng.

Đây là gói thầu số 6 Xây lắp đường dây thuộc dự án ĐZ 220kV Vũng Áng – Hà Tĩnh và mở rộng ngăn lộ tại Trạm Hà Tĩnh.

Công trình này bao gồm ĐZ 220kV Vũng Áng – Hà Tĩnh và mở rộng ngăn xúc tuyến tại Trạm 500 kV Hà Tĩnh. Sau khi xây lắp hoàn thành, công trình ĐZ 220kV Vũng Áng – Hà Tĩnh sẽ truyền tải điện từ nhà máy nhiệt điện Vũng Áng về trạm 500 kV Hà Tĩnh hoà vào lưới điện Quốc Gia. Dự kiến công trình khởi công vào tháng 6/2011, thời gian thi công là 10 tháng.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 1/2011 đạt 79,6 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -1,42 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế -881,52 triệu đồng; EPS đạt 9,23 đồng.

Năm 2011, công ty đặt mục tiêu với tổng doanh thu và thu nhập đạt 620 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 64,228 tỷ đồng, cổ tức 10%.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày 1/6, công ty đăng ký mua lại 1.000.000 cổ phiếu. Nguồn vốn để mua lại lấy từ lợi nhuận để lại chưa phân phối, thặng dư vốn và qũy đầu tư phát triển.