09:20 20/09/2007

VNECO phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu

Hải Bằng

Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNECO) công bố thông tin bất thường về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ

Ngày 19/9, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo, Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNECO) công bố thông tin bất thường về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Thông tin về phát hành trái phiếu như sau: Tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, loại trái phiếu là trái phiếu không có bảo đảm, lãi suất cố định 10,15%/năm, kỳ hạn 5 năm, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.

Giá chào bán trái phiếu bằng mệnh giá, phương thức phát hành: Bảo lãnh phát hành phần còn lại chưa phân phối hết. Tổ chức tư vấn phát hành, tổ chức bảo lãnh phát hành, trung gian chuyển nhượng, đại lý thanh toán là Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn. Ngày phát hành là 28/09/2007, số lượng nhà đầu tư dự kiến là 10 nhà đầu tư.