22:26 25/07/2010

VNG, CSM và KSS công bố kết quả kinh doanh

Mai Hằng

VNG, CSM và KSS công bố kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2010

Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam, Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam và Công ty Cổ phần Khoáng sản Nari Hamico công bố kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2010.

* Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam (mã VNG-HOSE) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 12,48 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2010 đạt 23,26 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 1,4 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đạt 2,167 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm đạt 167 đồng; EPS quý 2 đạt 107 đồng.

VNG đặt kế hoạch kinh doanh năm 2010 với doanh thu đạt 96,768 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 12,594 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (mã CSM-HOSE) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 591,68 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2010 đạt 1.210,15 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 38,94 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đạt 70,51 tỷ đồng.

Năm 2010, CSM đặt mục tiêu với giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.240 tỷ đồng, tổng doanh thu đạt 2.750 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 180 tỷ đồng, chia cổ tức >=15%.

* Công ty Cổ phần Khoáng sản Nari Hamico (mã KSS-HOSE) vừa công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 6 tháng đầu năm 2010 đạt 285,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 40,6 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm đạt 3.441 đồng.

Năm 2010, KSS đặt mục tiêu với tổng doanh thu đạt 445,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 76,696 tỷ đồng.