16:54 24/06/2010

VNG, GDT và DXP công bố kết quả kinh doanh 5 tháng

N.Anh

VNG, GDT và DXP công bố vừa kết quả kinh doanh tháng 5 và lũy kế 5 tháng đầu năm 2010

VNG, GDT và DXP công bố vừa kết quả kinh doanh tháng 5 và lũy kế 5 tháng đầu năm 2010.

* Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam (mã VNG-HOSE) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong tháng 5/2010 đạt 3,82 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng đầu năm đạt 18,75 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 125,25 triệu đồng, lũy kế đạt 1,13 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 5 tháng đầu năm đạt 87 đồng, EPS tháng 5 đạt 10 đồng.

VNG đặt mục tiêu cho năm 2010 với tổng doanh thu đạt 96,768 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 12,594 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành (mã GDT-HOSE) công bố doanh thu thuần trong 5 tháng đầu năm đạt 57,74 tỷ đồng, tương ứng với 30% kế hoạch năm (195,4 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế trong 5 tháng đầu năm đạt 11,043 tỷ đồng, hoàn thành 34,7% kế hoạch năm (31,864 tỷ đồng).

* Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá (mã DXP-HNX) công bố kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm với doanh thu đạt 69,3 tỷ đồng, bằng 57% kế hoạch năm 2010; lợi nhuận trước thuế đạt 27,7 tỷ đồng, bằng 62% kế hoạch; lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 4.700 đồng.

Được biết, đại hội cổ đông DXP thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 với tổng sản lượng đạt 3.500.000 tấn; tổng doanh thu đạt 120 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 45 tỷ đồng; cổ tức 35%.