22:35 17/12/2009

VNL và NGC trả cổ tức bằng tiền

N.Anh

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo thời hạn đăng ký cuối để trả cổ tức bằng tiền của VNL và NGC

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo thời hạn đăng ký cuối để trả cổ tức bằng tiền của VNL và NGC.

* Ngày 25/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải và Thương mại Vinalink (mã VNL-HOSE).

Theo đó, 8/1/2009, VNL sẽ trả tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 7%/mệnh giá (1 cổ phiếu nhận được 700 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại  tại phòng kế toán công ty - lầu 3 - 147 Nguyễn Tất Thành, quận 4, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán VNL vào các ngày 24, 25 và 28/12/2009

* Ngày 31/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để đại hội cổ đông thường niên năm 2010 và trả cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền (mã NGC-HNX).

Theo đó, ngày 2/2/2010, NGC sẽ  trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 15%/cổ phần.

Dự kiến bắt đầu từ ngày 2/2/2009, NGC tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2010 với tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phần - 1 quyền biểu quyết.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền - 326-328 đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán NGC vào các ngày 30/12, 31/12 và 4/1/2009.