14:51 24/06/2011

VNM: Tỷ lệ sở hữu của khối ngoại được điều chỉnh lên 49%

Hà Anh

Ngày 27/6, 14.254.910 cổ phiếu phát hành thêm sẽ chính thức giao dịch trên HSX với tổng giá trị niêm yết bổ sung là 142.549.100.000 đồng

Ngày 23/6/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HSX) được niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

Theo đó, ngày 27/6, 14.254.910 cổ phiếu phát hành thêm sẽ chính thức giao dịch trên HSX với tổng giá trị niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 142.549.100.000 đồng.

Cũng kể từ ngày 27/6, số lượng chứng khoán VNM nhà đầu nước ngoài được nắm giữ tối đa là 181.704.520 cổ phiếu, chiếm 49% theo số lượng chứng khoán đăng ký tại Trung tâm Lưu ký chưng khoán là 370.825.550 cổ phiếu.

Được biết, từ ngày 31/5 đến ngày 31/8/2011, VNM đăng ký mua 8.700 cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ, nâng số cổ phiếu quỹ sẽ nắm giữ sau khi giao dịch lên 103.890 cổ phiếu. Phương thức giao dịch là không thông qua sàn giao dịch.