14:57 31/01/2012

VNR báo lãi hơn 230 tỷ đồng

Hà Anh

Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (mã VNR-HNX) công bố báo cáo tài chính quý 4 và lũy kế cả năm 2011

Diễn biến giá cổ phiếu VNR trong 3 tháng qua. Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu VNR trong 3 tháng qua. Nguồn: HNX.
Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (mã VNR-HNX) công bố báo cáo tài chính quý 4 và lũy kế cả năm 2011.

Theo đó, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm quý 4/2011 đạt 140,7 tỷ đồng, tăng 18 tỷ đồng so với cùng kỳ (122 tỷ đồng), các khoản giảm trừ trong quý 4 là 121 tỷ đồng, giảm 20 tỷ đồng so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 10,5 tỷ đồng, giảm gần 6 tỷ đồng so với cùng kỳ (16,3 tỷ đồng);

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong quý 4 âm 1,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 49,2 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2011, doanh thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm của VNR đạt 657,6 tỷ đồng, lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm đạt 30,3 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 230,6 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2010, VNR lãi gần 208 tỷ đồng.

VNR cho biết, lợi nhuận sau thuế quý 4/2011 đạt 49,2 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm trước (44,3 tỷ đồng) là do lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm 6,2 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do trong quý 4 năm 2011 Tổng công ty phải gánh chịu tổn thất lớn mang tính chất bất thường ví dụ như vụ chìm tàu Vinalines Queen, vụ cháy nhà máy Dragon Jet,  vụ cháy Poh hoat...

Mặt khác thu nhập hoạt động đầu tư tăng 12,7 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính quý 4/2011 tăng 12,1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Chủ yếu là do ảnh hưởng của lãi tiền gửi tăng so với cùng kỳ năm trước. Các khoản thu khác về đầu tư tài chính không có nhiều biến động; Chi phí hoạt động đầu tư tài chính quý 4/2011 giảm 0,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2011, VNR thông qua kế hoạch kinh doanh với một số chỉ tiêu chính như doanh thu phí nhận đạt 1.320 tỷ đồng; doanh thu phí giữ lại đạt 450 tỷ đồng; lợi nhuận hoạt động đầu tư và hoạt động khác đạt 260 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 295 tỷ đồng; cổ tức năm 2011 dự kiến 15%.