14:18 22/07/2009

VNR công bố lãi gần 100 tỷ đồng trong 6 tháng

N.Anh

Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2009

Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (mã VNR-HNX) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2009 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2009.

Cụ thể: tổng doanh thu quý 2/2009 đạt 186,98 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 357,7 tỷ đồng; tổng chi phí quý 2/2009 là 127,3 tỷ đồng; lũy kế là 240,78 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 2/2009 đạt 49,24 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 96,79 tỷ đồng. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu 6 tháng đầu năm đạt 1.440 đồng, riêng quý 2/2009 đạt 733 đồng.

Được biết, đại hội cổ đông của công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2009 với doanh thu phí nhận tái bảo hiểm đạt 1.000 tỷ đồng; doanh thu phí giữ lại 330 tỷ đồng; doanh thu đầu tư và doanh thu hoạt động khác 185 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 210 tỷ đồng và dự kiến chia cổ tức 18%/ năm.