22:03 06/11/2008

VNR công bố lãi gần 116 tỷ đồng trong 9 tháng

N.Anh

Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng năm 2008

Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VNR-HASTC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2008.

Cụ thể: tổng doanh thu thuần trong quý 3 của VNR đạt 171,33 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2008 đạt 492,457 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt 41,611 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2008 đạt 115,884 tỷ đồng.

Được biết, công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2008 với doanh thu phí nhận tái bảo hiểm đạt 1.050 tỷ đồng; doanh thu đầu tư đạt 175 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 200 tỷ đồng (làm tròn); dự kiến chia cổ tức: 18%/ năm.