14:52 24/06/2011

VNR trả cổ tức bằng tiền và thưởng cổ phiếu

Minh Nguyệt

VNR sẽ phát hành 33.609.220 cổ phiếu nhằm trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo 28/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền, 30/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền đợt 3/2010 và trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu của Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (mã VNR-HNX).

Theo đó, ngày 15/7, VNR sẽ trả cổ tức bằng tiền đợt 3/2010 với tỷ lệ 2%/ (1 cổ phần được nhận 200 đồng) và sẽ phát hành 33.609.220 cổ phiếu nhằm trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 (2 cổ phần được nhận 1 cổ phần mới).

Địa điểm thực hiện: Chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền và nhận cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

Chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền và nhận cổ phiếu thưởng tại Tổng  Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam tại Tầng 7 - 141 Lê Duẩn - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Được biết, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm hợp nhất quý 1/2011 đạt 191,66 tỷ đồng; lợi nhuận hoạt động đầu tư tài chính đạt 52,85 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 66,58 tỷ đồng.

VNR đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2011 với doanh thu phí nhận đạt 1.320 tỷ đồng; Doanh thu phí giữ lại đạt 450 tỷ đồng; Lợi nhuận hoạt động đầu tư và hoạt động khác đạt 260 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 295 tỷ đồng; Cổ tức năm 2011 dự kiến 15% (cổ tức dự kiến chia theo số cổ phiếu sau phát hành bổ sung vốn theo phương án trình Đại hội cổ đông).