00:15 19/03/2010

VNR và SDJ trả cổ tức bằng tiền

Hà Anh

VNR và SDJ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ thực hiện lần lượt là 8% và 2%

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền của VNR và SDJ.

* Ngày 26/3/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (mã VNR-HNX).

Theo đó, ngày 7/5/2010, VNR sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 8% - 1 cổ phần nhận được 800 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam - tầng 7 - 141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

* Ngày 26/3/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Sông Đà 25 (mã SDJ-HNX).

Theo đó, ngày 17/5/2010, SDJ sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 2% - 1 cổ phiếu nhận được 200 đồng.

Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần Sông Đà 25, 100 đường Trường Thi, thành phố Thanh Hoá.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu VNR và SDJ vào các ngày 25/3, 26/3, và 29/3/2010.