17:04 03/02/2009

VNR và VSC công bố kết quả kinh doanh năm 2008

N.Anh

Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam và Công ty Cổ phần Container Việt Nam công bố báo cáo tài chính năm 2008

Lợi nhuận sau thuế trong năm 2008 của VSC đạt hơn 104 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 10.814 đồng: Ảnh minh họa.
Lợi nhuận sau thuế trong năm 2008 của VSC đạt hơn 104 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 10.814 đồng: Ảnh minh họa.
Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VNR-HASTC) & Công ty Cổ phần Container Việt Nam (VSC-HOSE) công bố báo cáo tài chính quý 4/2008 và lũy kế năm 2008.

Cụ thể: tổng doanh thu trong quý 4 đạt 154,6 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 647 tỷ đồng. Tổng chi phí trong quý 4 là 103 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 là gần 442 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý 4 đạt 43,7 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 159,6 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 2.475 đồng, riêng EPS quý 4 chỉ đạt 651 đồng. Cổ tức trên mỗi cổ phiếu đạt 1.000 đồng - trong năm 2008, tổng công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 10%.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Container Việt Nam công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 đạt 80,1 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 312,8 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 34,2 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt hơn 104 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 10.814 đồng, EPS quý 4 đạt 3.553 đồng.