17:13 15/06/2010

VNS, BTT, SMC và VNC công bố kết quả kinh doanh 5 tháng

N.Anh

VNS, BTT, SMC và VNC công bố kết quả kinh doanh tháng 5 và lũy kế 5 tháng đầu năm 2010

Trụ sở của Công ty Giám định Vinacontrol.
Trụ sở của Công ty Giám định Vinacontrol.
VNS, BTT, SMC và VNC công bố kết quả kinh doanh tháng 5 và lũy kế 5 tháng đầu năm 2010.

* Công ty Cổ phần Ánh Dương (mã VNS-HOSE) công bố kết quả kinh doanh với tổng doanh thu tháng 5 đạt 130,36 tỷ đồng; lũy kế 5 tháng đầu năm đạt 622,72 tỷ đồng, bằng 42% kế hoạch năm. Tổng lợi nhuận sau thuế trong tháng 5 đạt 7,73 tỷ đồng, lũy kế đạt 43,9 tỷ đồng.

Được biết, đại hội cổ đông VNS thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 với tổng doanh thu và thu nhập đạt 1.774,67 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế đạt 173,59 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch Vụ Bến Thành (mã BTT-HOSE) công bố kết quả kinh doanh của công ty mẹ với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong tháng 5 đạt 25,133 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng đầu năm 2010 đạt 104,32 tỷ đồng, bằng 47,4% kế hoạch năm. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế trong tháng 5 đạt 3,45 tỷ đồng, lũy kế đạt 16,006 tỷ đồng, bằng 50% kế hoạch năm (32 tỷ đồng).

* Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã SMC-HOSE) thông báo kết quả kinh doanh tháng 5/2010 với doanh thu thuần đạt 531,085 tỷ đồng; lũy kế 5 tháng đạt 2.133,84 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tháng 5 đạt 10,098 tỷ đồng, lũy kế đạt 42,066 tỷ đồng.

Được biết, SMC thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 với doanh thu đạt 5.500 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 80 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Giám định Vinacontrol (mã VNC-HNX) công bố kết quả kinh doanh với tổng doanh thu tháng 5/2010 đạt 14,94 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng đầu năm đạt 65,21 tỷ đồng, bằng 39,53% kế hoạch năm. Lợi nhuận tháng 5 đạt 2,5 tỷ đồng; lũy kế 5 tháng đạt 11,39 tỷ đồng.

Được biết, đại hội đồng cổ đông VNC đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 với doanh thu đạt 165 tỷ đồng, chi trả cổ tức tối thiểu là 12%/năm.