12:08 17/12/2009

VNS, LGL, SCJ và VC1 công bố kết quả kinh doanh 11 tháng

N.Anh

VNS, LGL, SCJ và VC1 công bố kết quả kinh doanh tháng 11 và lũy kế 11 tháng năm 2009

Trụ sở của Công ty Cổ phần Xây dựng số 1.
Trụ sở của Công ty Cổ phần Xây dựng số 1.
VNS, LGL, SCJ và VC1 công bố kết quả kinh doanh tháng 11 và lũy kế 11 tháng năm 2009.

* Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã VNS) công bố tổng doanh thu kinh doanh tháng 11 đạt 97,35 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng năm 2009 đạt 956,35 tỷ đồng - bằng 103,4 kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế tháng 11/2009 đạt 7,68 tỷ đồng; lũy kế 11 tháng năm 2009 đạt 98,3 tỷ đồng - bằng 145,7 kế hoạch năm 2009.

* Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (mã LGL) công bố tính đến hết tháng 11/2009, lợi nhuận sau thuế của LGL dự kiến đạt 30,2 tỷ đồng - bằng 160% kế hoạch lợi nhuận năm. Doanh thu đạt 200 tỷ đồng - bằng 80% kế hoạch năm. Dự kiến tháng 12/2009, LGL sẽ đạt thêm 32 tỷ đồng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế là 5,8 tỷ đồng.

Theo số liệu ước tính trên, doanh thu thuần năm 2009 của LGL dự kiến đạt được là 232 tỷ đồng, tương đương 90% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 36 tỷ đồng tương đương 200% kế hoạch năm. Dự kiến lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) năm 2009 là 4.000 đồng.

Hiện nay LGL đã chốt danh sách để tiến hành chi trả cổ tức đợt 2 năm 2009 với tỷ lệ là 6% trên vốn điều lệ, thời gian thực hiện từ ngày 25 - 31/12/2009.

* Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn (mã SCJ) công bố kết quả kinh doanh 11 tháng năm 2009 với doanh thu đạt 253,7 tỷ đồng - bằng 98,44% kế hoạch năm 2009, lợi nhuận sau thuế đạt 41,081 tỷ đồng - bằng 134,13% kế hoạch năm 2009.

* Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 (mã VC1) công bố đến hết tháng 11/2009 công ty đã thực hiện được 588,6/540 tỷ đồng giá trị sản lượng đạt 109% kế hoạch năm, giá trị doanh thu thực hiện được 455,5/425 tỷ đồng đạt 107,2% kế hoạch năm.