23:34 04/05/2010

VNS trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng

Huyền Thương

12/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 14/5 là thời hạn đăng ký cuối cùng để VNS trả cổ tức đợt 2/2009

Ngày 12/5/2010 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 14/5 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2/2009 bằng tiền và phát hành cổ phiếu thưởng của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã VNS-HOSE).

Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE), ngày 4/6 VNS sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 12% (1.200 đồng/cổ phiếu). Đồng thời, VNS sẽ phát hành 10 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ nhận được 1 cổ phiếu thưởng).

Cổ đông hiện hữu của công ty không được chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu thưởng cho người khác, còn số lượng chứng khoán phát hành thêm để thưởng không bị hạn chế chuyển nhượng. 30/6 là ngày giao dịch dự kiến.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán VNS vào những ngày 13, 14 và 17/5/2010.