08:26 25/11/2009

Vốn đầu tư phát triển của Hà Nội đạt trên 22 nghìn tỷ đồng

Đặng Nguyễn

Ước tính tháng 11/2009, vốn đầu tư phát triển thành phố Hà Nội đạt 2.281,8 tỷ đồng, tăng 8,8% so với thực hiện tháng 10/2009

Ước tính tháng 11/2009, vốn đầu tư phát triển thành phố Hà Nội đạt 2.281,8 tỷ đồng.
Ước tính tháng 11/2009, vốn đầu tư phát triển thành phố Hà Nội đạt 2.281,8 tỷ đồng.
Ước tính tháng 11/2009, vốn đầu tư phát triển thành phố Hà Nội đạt 2.281,8 tỷ đồng, bằng 83,8% so với cùng kỳ năm 2008 và tăng 8,8% so với thực hiện tháng 10/2009.

Theo Cục Thống kê thành phố Hà Nội, tính chung 11 tháng năm 2009, vốn đầu tư phát triển của thành phố ước đạt 22.536,7 tỷ đồng, bằng 95,8% so với cùng kỳ năm 2008 và bằng 79,9% so với kế hoạch năm 2009.

Trong đó, vốn ngân sách nhà nước 11 tháng ước đạt 9.863,8 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ, bằng 84,8% so với kế hoạch năm 2009; vốn tín dụng đầu tư của nhà nước ước 11 tháng, bằng 66,5% so với cùng kỳ và đạt 56,6% so với kế hoạch năm 2009.