16:26 03/12/2007

Vốn ngoại vào ngân hàng chưa niêm yết phải theo chuẩn

Hoàng Đạt

Ngân hàng Nhà nước vừa có hướng dẫn những điều kiện đối với ngân hàng cổ phần chưa niêm yết bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài

Phần lớn các ngân hàng chưa niêm yết đáp ứng được những điều kiện này.
Phần lớn các ngân hàng chưa niêm yết đáp ứng được những điều kiện này.
Ngân hàng Nhà nước vừa có hướng dẫn những điều kiện đối với ngân hàng cổ phần chưa niêm yết bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài.

Ngày 29/11/2007, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 07/2007/TT-NHNN hướng dẫn thi hành một số nội dung Nghị định số 69/2007/NĐ-CP ngày 20/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của ngân hàng thương mại Việt Nam.

Theo thông tư trên, ngân hàng thương mại cổ phần chưa được niêm yết trên thị trường chứng khoán bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài phải đảm bảo các điều kiện sau:

Có vốn điều lệ tối thiểu đạt 1.000 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu đến thời điểm đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét việc bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài không lớn hơn 3%; kết quả kinh doanh năm liền kề trước năm bán cổ phần phải có lãi.

Ngoài ra, ngân hàng đó phải có Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát có số lượng thành viên và cơ cấu đảm bảo theo quy định của pháp luật; thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và người điều hành không vi phạm nghiêm trọng các quy định có liên quan đến quản trị, kiểm soát, điều hành Ngân hàng trong thời gian đương nhiệm.

Hệ thống kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ của ngân hàng được thiết lập và thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngân hàng đó cũng phải đảm bảo không bị xử phạt hành chính từ mức 5 triệu đồng trở lên do vi phạm quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các tỷ lệ đảm bảo an toàn, việc phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động trong thời gian 24 tháng…

Thông tư nói trên được ban hành thay thế Quyết định số 228/QĐ-NH5 ngày 2/12/1993 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về quy định việc các tổ chức tín dụng Việt Nam gọi vốn cổ phần từ các cổ đông nước ngoài.