16:58 23/02/2010

Vốn tối thiểu 30 tỷ đồng mới được hoạt động thông tin tín dụng

Thu Thủy

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP, quy định hóa mục tiêu chia sẻ thông tin giữa các tổ chức cấp tín dụng

Riêng hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 10/2010/NĐ-CP.
Riêng hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 10/2010/NĐ-CP.
Theo Cổng thông tin Chính phủ, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2010, quy định hóa mục tiêu chia sẻ thông tin giữa các tổ chức cấp tín dụng, đặc biệt là hỗ trợ khách vay tiếp cận được nguồn vốn tín dụng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Theo đó, giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng được cấp cho tổ chức có đủ cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin; có vốn điều lệ tối thiểu 30 tỷ đồng; có tối thiểu 20 ngân hàng thương mại cam kết cung cấp thông tin tín dụng và các ngân hàng này không cam kết với công ty thông tin tín dụng khác.

Bên cạnh đó, tổ chức còn phải có văn bản thỏa thuận về quy trình thu thập, xử lý, lưu giữ và cung cấp thông tin tín dụng giữa công ty thông tin tín dụng với các tổ chức cấp tín dụng đã cam kết.

Ngân hàng Nhà nước là cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng nói trên trong vòng 30 ngày làm việc. Trường hợp không cấp giấy chứng nhận, Ngân hàng Nhà nước phải trả lời bằng văn bản cho công ty thông tin tín dụng và phải nêu rõ lý do.

Kể từ ngày 15/4/2010, trong hoạt động thông tin tín dụng, tổ chức cấp tín dụng chỉ được phép cung cấp cho công ty thông tin tín dụng những thông tin cơ bản nhất, gồm: thông tin định danh của khách hàng vay và những người có quan hệ với khách hàng vay; lịch sử cấp tín dụng, thuê tài sản, mua hàng trả góp...; lịch sử trả nợ, số tiền đến hạn hoặc chưa đến hạn và thông tin về đảm bảo nghĩa vụ trả nợ của khách hàng vay...

Thông tin tín dụng của khách hàng vay trong 5 năm gần nhất được công ty thông tin tín dụng sử dụng để tạo lập sản phẩm thông tin tín dụng. Những thông tin này được lưu giữ tối thiểu trong vòng 5 năm kể từ ngày công ty tiếp nhận được.

Được biết, các công ty thông tin tín dụng, tổ chức cấp tín dụng, khách hàng vay... sẽ là những đối tượng chủ yếu trong hoạt động thông tin tín dụng. Riêng hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước không thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị định này.