22:02 19/05/2010

VPL chốt quyền trả cổ tức, phát hành cổ phiếu theo tỷ lệ 10:8

Huyền Thương

Ngày 31/5/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của VPL

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo ngày 31/5/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Du lịch Vinpearlland (mã VPL-HOSE).

Theo đó, VPL sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:13 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 13 cổ phiếu). Thời gian giao dịch dự kiến vào ngày 24/6/2010.

Đồng thời, VPL sẽ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:67 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được quyền mua 67 cổ phiếu phát hành thêm) với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 10-30/6/2010. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền từ 10/6-7/7/2010 và thời gian niêm yết dự kiến vào tháng 9/2010.

Địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán sẽ làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu và đăng ký thực hiện quyền và nộp tiền mua cổ phiếu mới tại nơi mở tài khoán.

Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán sẽ làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu và đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm tại Công ty Cổ phần Du lịch Vinpearlland, đảo Hòn Tre, Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa.