08:09 08/06/2011

VPL chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty Đồng Phú Hưng

Hà Anh

VPL hiện là cổ đông sáng lập nắm giữ 2,1 triệu cổ phiếu chiếm 70% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đồng Phú Hưng.

VPL dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt 617,252 tỷ đồng, tăng 272,38% so với năm 2010.
VPL dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt 617,252 tỷ đồng, tăng 272,38% so với năm 2010.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinpearl (mã VPL-HOSE) thông báo thông qua việc chuyển nhượng lại cổ phần trong Công ty cổ phần Đồng Phú Hưng-Bình Thuận.

Cụ thể, VPL hiện là cổ đông sáng lập nắm giữ 2,1 triệu cổ phiếu, tương ứng 21 tỷ đồng, chiếm 70% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đồng Phú Hưng.

Để tập trung nguồn vốn đầu tư vào các dự án trọng điểm của công ty, Hội đồng Quản trị thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho 3 cá nhân gồm: ông Hoàng Quốc Thủy nhận chuyển nhượng 1,2 triệu cổ phần; ông Bùi Hồng Minh nhận chuyển nhượng 300.000 cổ phần và ông Tô Hồng Thắng nhận 600.000 cổ phần.

Sau khi chuyển nhượng số cổ phần nêu trên, Công ty Cổ phần Vinpearl sẽ rút khỏi danh sách Công ty Đồng Phú Hưng.

Được biết, doanh thu thuần quý 1/2011 đạt 212,53 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 110,93 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 66,893 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 64,08 tỷ đồng, EPS đạt 348 đồng.

Năm 2011, VPL thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu đạt 1.494,600 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 617,252 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 545,550 tỷ đồng.