09:37 27/05/2008

VSC trả cổ tức 20% bằng cổ phiếu

M.Kiều

VSC dự kiến phát hành để trả cổ tức là 1.587.466 cổ phiếu theo tỷ lệ thực hiện 20%/mệnh giá

Sàn Tp.HCM thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu đợt 3/2007 của Công ty Cổ phần Container Việt Nam (mã CK: VSC) sẽ là 9/6/2008 và ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/6/2008.

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức là 1.587.466 cổ phiếu theo tỷ lệ thực hiện 20%/mệnh giá (tương đương tỷ lệ 10:2) tức là cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách sẽ được nhận cổ tức là hai cổ phiếu, phần cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) khi chia cổ tức sẽ được công ty trả bằng tiền tính theo mệnh giá cổ phiếu (10.000 đồng/ cổ phiếu).

Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.

Cổ phiếu phát hành thêm từ việc trả cổ tức bằng cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng. Ngày dự kiến giao dịch: 15/7/2008.