17:15 14/07/2009

VSC và TMP công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm

N.Anh

VSC và TMP vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2009

TMP đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2009 với doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 325 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 54 tỉ đồng - Ảnh minh họa.
TMP đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2009 với doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 325 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 54 tỉ đồng - Ảnh minh họa.
Công ty Cổ phần Container Việt Nam (mã VSC-HOSE) và Công ty Cổ phần Thủy Điện Thác Mơ (mã TMP-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2009.

Theo đó, doanh thu 6 tháng đầu năm 2009 của VSC ước đạt 204,65 tỷ đồng - bằng 68,22% kế hoạch năm 2009 và tăng 136,31% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ước đạt 75,99 tỷ đồng - bằng 101,32% kế hoạch năm 2009, tăng 152,51% so với cùng kỳ năm ngoái.

Được biết, hội đồng Quản trị VSC đã thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2009 với doanh thu đạt 300 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 75 tỷ đồng, cổ tức năm 2009 đạt 25-40%/ vốn điều lệ.
 
Trong khi đó, Hội đồng Quản trị TMP đã thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh lũy kế đến quý 2/2009 với sản lượng điện giao nhận đạt 410.000.000 kwh; tổng doanh thu đạt 189,778 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 49,79 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn điều lệ đạt 7,11%.

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị công ty cũng đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3/2009 với sản lượng điện giao nhận đạt 254.000.000 kwh; tổng doanh thu đạt 121,418 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 46,924 tỷ đồng và tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ đạt 6,7%.

Được biết, TMP đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2009 với sản lượng điện sản xuất theo tần xuất dự báo đạt 692 triệu Kwh; doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 325 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 54 tỉ đồng và trả cổ tức 6%.