05:00 04/04/2013

VSD cảnh cáo Ngân hàng Á Châu

Hà Anh

VSD đã cảnh cáo ACB do vi phạm quy định tại quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán

Bên ngoài một chi nhánh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB).
Bên ngoài một chi nhánh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB).
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) đã có công văn cảnh cáo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) do vi phạm quy định về thanh toán bù trừ của VSD.

Cụ thể, VSD đã cảnh cáo ACB do vi phạm quy định tại quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.

Bên cạnh đó, ACB có trách nhiệm tăng cường việc kiểm soát hoạt động giao dịch chứng khoán, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành để hạn chế sai sót dẫn đến việc hủy thanh toán giao dịch chứng khoán.