08:20 27/10/2011

VSG, LGC, RAL, RDP và TAC báo lãi 9 tháng

Minh Hà

Năm doanh nghiệp niêm yết trên HSX là VSG, LGC, RAL, RDP và TAC công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2011

Diễn biến giá cổ phiếu VSG trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu VSG trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Năm doanh nghiệp niêm yết trên HSX là VSG, LGC, RAL, RDP và TAC công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2011.

* Công ty Cổ phần Container Phía Nam (mã VSG-HSX) công bố doanh thu quý 3 đạt 28,8 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 3,7 tỷ đồng; lợi nhuận thuần -6,1 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế -5,5 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu của VSG đạt 83 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế -25,8 tỷ đồng.

VSG cho biết, doanh thu quý 3 đạt 28,8 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước (27,4 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế -5,5 tỷ đồng, tăng 58,5% so với cùng kỳ (3,4 tỷ đồng) là do doanh thu cho thuê tàu tăng, tỷ giá liên ngân hàng quy đổi USD sang VND bình quân quý 3 tăng hơn so với cùng kỳ. Mặt khác, do tỷ giá tăng nên chi phí vay ngân hàng và lỗ chênh lệch tỷ giá tăng 2,6 tỷ đồng và do giá vốn bán hàng tăng 0,9 tỷ đồng.

Năm 2011, VSG đặt mục tiêu với doanh thu đạt 113,05 tỷ đồng; lợi nhuận -31,5 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Cơ khí - Điện Lữ Gia (mã LGC) công bố doanh thu quý 3 đạt 26,4 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 6,2 tỷ đồng; lợ nhuận thuần đạt 3,3 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 2,2 tỷ đồng, EPS đạt 268 đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu của LGC đạt 141 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 18,7 tỷ đồng, EPS đạt 2.263 đồng.

LGC cho biết doanh thu thuần quý này đạt 26,2 tỷ đồng, giảm 51% so với cùng kỳ năm trước (53 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế giảm 79% so với cùng kỳ (10,6 tỷ đồng) là do doanh thu của hoạt động kinh doanh và hoạt động hệ thống chiếu sáng công cộng giảm.

Năm 2011, LGC dự kiến tổng doanh thu đạt 250 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 40,1 tỷ và 30,07 tỷ đồng; cổ tức 16%.

* Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng (mã RAL) công bố doanh thu quý 3 đạt 405,7 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 108,2 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 31,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 7,4 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu của RAL đạt 1.273,8 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 37,7 tỷ đồng, EPS đạt 3.285,36 đồng.

RAL cho biết, doanh thu thuần quý 3 đạt 405,3 tỷ đồng, tăng 18,61% so với cùng kỳ năm 2010 (405,3 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế tăng 36,58% so với cùng kỳ (263,1 tỷ đồng) là do thương hiệu và sản phẩm của công ty ngày càng được ưa chuộng trên thị trường tỏng và ngoài nước, doa vậy thị phần và doanh thu ngày càng tăng.

Năm 2011, RAL dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt 55 tỷ đồng; cổ tức 30% bằng tiền

* Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông (mã RDP) công bố doanh thu quý 3 đạt 197,7 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 26,5 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 8,5 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế đạt 8,5 tỷ và 6,4 tỷ đồng; EPS đạt 556 đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu của RDP đạt 617,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 17,4 tỷ đồng; EPS đạt 1.514 đồng.

RDP cho biết, tổng lợi nhuận trước thuế quý 3 này tưng 124,46% so với cùng kỳ (3,8 tỷ đồng) là do sản lượng tiêu thụ tăng so với cùng kỳ, bên cạnh đó, công ty có kế hoạch dự trữ nguyên vậy liệu tốt nên có sự tăng trưởng về lợi nhuận so với cùng kỳ.

Năm 2011, RDP dự kiến doanh thu đạt 685 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 23 tỷ đồng; cổ tức 10%.

* Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (mã TAC) công bố doanh thu quý 3 đạt 1.199,4 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 56,7 tỷ đồng; lợi nhuận thuần -16,4 triệu đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 478,7 triệu đồng, EPS đạt 25 đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu của TAC đạt 3.363,7 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 14,5 tỷ đồng; EPS đạt 766 đồng.

TAC cho biết, lợi nhuận quý 3 này đạt 14,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 39 tỷ đồng là do chi phí đầu vào, lãi vay ngân hàng tăng cao, dẫn đến chi phí tài chính tăng. Mặc dù lợi nhuận giảm, nhưng doanh thu của công ty vẫn có sự tăng trưởng.

Năm 2011, TAC dự kiến doanh thu đạt 3.400 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 50 tỷ đồng; cổ tức 16%.