15:20 24/04/2009

VSH, PAN, PVA, V11, TBC, HT1 và HEV công bố kết quả kinh doanh

N.Anh

VSH, PAN, PVA, V11, TBC, HT1 và HEV vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2009

Lợi nhuận sau thuế của VSH trong quý 1/2009 đạt 121 tỷ đồng - đạt 40% kế hoạch năm 2009 - Ảnh minh họa.
Lợi nhuận sau thuế của VSH trong quý 1/2009 đạt 121 tỷ đồng - đạt 40% kế hoạch năm 2009 - Ảnh minh họa.
VSH, PAN, PVA, V11, TBC, HT1 và HEV vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2009.

* Công ty Cổ phần Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH-HOSE) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 1/2009 đạt 138,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 121 tỷ đồng - đạt 40% kế hoạch năm 2009.

* Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (PAN-HASTC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 1/2009 đạt 37 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1,2 tỷ đồng; lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 170 đồng.

* Công ty Cổ phần Xây dựng dầu khí Nghệ An (PVA-HASTC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 1/2009 đạt 40,42 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1,766 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa (THB-HASTC) công bố doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 1/2009 đạt 70,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1,46 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 (V11-HASTC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 1/2009 đạt 70,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1,53 tỷ đồng; lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 308 đồng.

* Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà (TBC-HASTC) công bố công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 1/2009 đạt 57,75 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 37,74 tỷ đồng; lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 594 đồng.

* Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (HT1-HOSE) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 1/2009 đạt 563,36 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 15,91 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề (HEV-HASTC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 1/2009 đạt 6,76 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 796 triệu đồng.