00:30 27/10/2009

VSP lỗ gần 236 tỷ đồng trong 9 tháng

Thu Thủy

Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải dầu khí Vinashin vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng 2009

Lợi nhuận sau thuế quý 3 của VSP âm 32 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng lỗ 235,85 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế quý 3 của VSP âm 32 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng lỗ 235,85 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải dầu khí Vinashin (VSP-HNX) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng 2009.

Theo đó, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3 của VSP đạt 140,62 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 328,15 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý 3 của công ty âm 32 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng lỗ 235,85 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của VSP tính đến ngày 30/9/2009 là 1.304,66 tỷ đồng - trong đó vốn đầu tư của chủ sở hữu là 372,95 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt 1.045,6 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối âm 221,74 tỷ đồng...

Được biết, Hội đồng Quản trị công ty đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 với doanh thu thuần đạt 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 150 tỷ đồng, trả cổ tức với tỷ lệ 20%/mệnh giá.