21:14 29/11/2009

VTB và LAF trả cổ tức bằng tiền

N.Anh

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức bằng tiền của VTB và LAF

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức bằng tiền của VTB và LAF.

* 9/12/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 11/12/2009 đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình (mã VTB-HOSE).

Theo đó, ngày 28/12/2009, VTB sẽ tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2009 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 7%/mệnh giá (700 đồng / cổ phiếu)

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán VTB vào những ngày 10,11 và 14/12/2009.

* 7/12/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 9/12/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu (mã LAF-HOSE).

Theo đó, ngày 28/12/2009, LAF sẽ tạm ứng cổ tức năm 2009 với tỷ lệ thực hiện 6%/mệnh giá (600 đồng/cổ phiếu).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản giao dịch .

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp. HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán LAF vào những ngày 8, 9 và 10/12/2009.